Impozitul pe profit pentru 2016: Cum se declară şi până când trebuie firmele să îl achite?

Firmele din România sunt obligate să declare și să achite impozitul pe profit aferent anului 2016 până la data de 27 martie 2017, prin intermediul formularului 101. Într-o situaţie atipică se regăsesc în această perioadă companiile ce trebuie să treacă din februarie 2017 de la plata impozitului pe profit la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în sensul că acestea trebuie să depună formularul 101 de două ori, atât pentru luna ianuarie a acestui an, cât şi pentru întregul an 2016. Totodată, este important să precizăm că declaraţia menţionată a fost actualizată recent, la fel cum s-a întâmplat şi cu variantă electronică a acesteia.

Codul fiscal stabileşte data de 25 martie ca termen-limită pentru declararea şi plata impozitului pe profit, în cotă de 16%, pentru anul anterior. Cum în 2017 ziua de 25 martie pică în weekend, mai precis sâmbăta, termenul de raportare și plată a impozitului pe profit aferent anului 2016 se prelungește automat anul acesta până în prima zi lucrătoare, respectiv data de 27 martie.

Raportarea impozitului pe profit se face în prezent prin intermediul formularului 101, actualizat ultima dată în noiembrie anul trecut, prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016.

Ca regulă, documentul se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

Potrivit normelor în vigoare, formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziție de ANAF și se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin e-mail.

De altfel, programul de asistenţă electronică al ANAF a fost actualizat în urmă cu câteva zile.

În cazul în care declaraţia depusă trebuie să fie corectată, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Atenţie! Nedepunerea la timp a formularului 101 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 la 1.000 de lei, pentru celelalte persoane juridice.

Cine are obligaţia depunerii formularului 101

Potrivit Codului fiscal, la plata impozitului pe profit sunt obligate următoarele persoane:

 • persoane juridice (firme) din România, cu câteva excepţii (Trezoreria Statului, instituţiile publice, Banca Naţională a României etc);
 • persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
 • persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (spre exemplu, o companie înfiinţată în Ungaria devine subiect al impozitului pe profit în România în situaţia în care aceasta este administrată efectiv din România) ;
 • persoane juridice străine care realizează venituri din transferul proprietăților imobiliare situate în România;
 • persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene.

De altfel, regulile ce guvernează impozitul pe profit au fost modificate semnificativ de la 1 ianuarie 2017, atunci când au intrat în vigoare multe dintre prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016.

Astfel, în situaţia în care contribuabilii solicită fie revenirea la anul calendaristic, fie modificarea perioadei anului fiscal modificat, măsurile aplicabile de la 1 ianuarie 2017 stabilesc următoarele:

 • dacă anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat include şi perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi 31 decembrie a anului calendaristic respectiv;
 • dacă se modifică perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include şi perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi ziua anterioară primei zile a noului an fiscal modificat.

De asemenea, noile dispoziţii cuprind şi precizări legate de termenele privind comunicarea către organele fiscale competente a modificării perioadei anului fiscal. Astfel, contribuabilii comunică organelor fiscale competente modificarea perioadei anului fiscal, după cum urmează:

 • până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, pentru contribuabilii care îşi vor modifica anul fiscal potrivit primei variante de mai sus;
 • în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul celor care îşi vor modifica anul fiscal potrivit celei de-a doua ipostaze prezentate anterior.

Totodată, prin actul citat a fost extinsă aplicarea facilității de scutire de impozit a profitului reinvestit și asupra dreptului de utilizare a programelor informatice, concomitent cu aplicarea nelimitată în timp a acestei facilității fiscale.

În plus, lista cheltuielilor deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal a fost completată, din prima zi a lui 2017, cu cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.

Potrivit Codului fiscal, cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice sunt deductibile (inclusiv orice cheltuieli cu salariile sau asimilate salariilor), cu excepţia celor care sunt deductibile limitat sau nedeductibile, enumerate în mod expres de actul normativ.

Cum depui formularul 101 dacă treci de la impozit pe profit la impozit „micro”

În funcţie de veniturile totale, firmele care îşi desfăşoară activitatea în România plătesc fie impozit pe veniturile microîntreprinderilor, fie impozit pe profit, asta dacă nu desfăşoară activităţi în turism sau alimentaţie publică, acolo unde trebuie achitat un impozit specific.

De altfel, regulile pentru impozitarea microîntreprinderilor au fost serios modificate în ultima vreme, inclusiv la început de 2017, când prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 s-a stabilit ca plafonul până la care o persoană juridică se poate înscrie ca microîntreprindere să crească de la valoarea de 100.000 la cea de 500.000 de euro.

Ca urmare a modificării plafonului de venituri, începând cu 1 februarie 2017 intră în categoria microintreprinderilor şi firmele plătitoare de impozit pe profit la data de 31 ianuarie 2017 şi care la final de 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 şi 500.000 de euro, echivalentul în lei.

Altfel spus, aceste firme au rămas plătitoare de impozit pe profit în luna ianuarie şi trec la impozitul “micro” din februarie, fiind nevoite să depună formularul 101 până la 27 februarie 2017 (asta pentru că termenul-limită obişnuit de raportate, 25 februarie, pică tot într-o zi de weekend), în care vor declara profitul impozabil obținut în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 ianuarie 2017, în condițiile în care aceeași declarație trebuie depusă, pentru anul 2016, până la 27 martie 2017.

Situaţia atipică în care se regăsesc firmele de mai sus are totuşi şi o rezolvare legală, pe care AvocatNet.ro a detaliat-o  cu ajutorul specialiştilor. Pe scurt, o primă soluție de gestionare a problemei este depunerea simultană, la data de 27 februarie 2017, a declarației de impozit pe profit pentru anul 2016 și a declarației de impozit pe profit pentru luna ianuarie 2017.

Iar o a doua soluţie o reprezintă respectarea celor două termene actuale de raportare: 27 februarie 2017 pentru depunerea formularului 101 pentru prima lună din 2017 și 27 martie 2017 pentru depunerea declaraţiei 101 pe 2016. Totuși, dacă se constată o pierdere fiscală pe 2016, firmele trebuie să depună o declarație prin care să rectifice documentul pentru ianuarie 2017.

Aşadar, este foarte posibil ca unele firme ce au înregistrat profit în anul precedent să aleagă să depună formularul 101 pentru anul 2016 tot până cel târziu la 27 februarie, odată cu depunerea declaraţiei de impozit pe profit pentru perioada 1 – 31 ianuarie 2017. În această situaţie, contribuabilii mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni pentru a se conforma.

Notă: Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar. Astfel, pentru anul trecut, noul plafon se determină folosind cursul comunicat de Banca Naţională a României la 31 decembrie 2016, respectiv un euro = 4,5411 lei.

Venituri excluse la calculul impozitului

Potrivit normelor în vigoare, rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. Astfel, rezultatul fiscal pozitiv se traduce prin venit impozabil, în timp ce rezultatul fiscal negativ înseamnă pierdere fiscală.

Totuşi, există anumite venituri excluse de la calculul impozitului pe profit. Printre altele, este vorba despre:

 • dividendele primite de la o persoană juridică română;
 • dividende primite de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terț;
 • valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentând majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titluri de participare;
 • veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi și/sau penalități pentru care nu s-a acordat deducere, precum și veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice;
 • veniturile din impozitul pe profit amânat determinat și înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară;
 • veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri;
 • sumele colectate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor;
 • sumele primite ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturile acționarilor/asociaților, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii.

SURSA: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_44884/avocatnet.html